Lepidlo UHU Metall - lepidlo na kov 30g

Lepidlo pro lepení kovů (lepidlo na kov i jiné materiály).
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
55,00 CZK (2.12 EUR)
ks
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: 5605
záruka:24 měsíců
výrobce:UHU
cena bez DPH:45,45 CZK (1.75 EUR)
cena vč. DPH:55,00 CZK (2.12 EUR)
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Kontaktní lepidlo pro lepení kovů (a v kombinaci s jinými materiály)

Mimořádně účinné, vysokopevnostní nestékavé kontaktní lepidlo určené pro lepení hladkých povrchů kovů i jiných materiálů. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí. Má vysokou odolnost vůči vodě a teplotám od -20 °C do +125 °C. Dále je odolné vůči olejům, ředěným kyselinám a louhům.

ROZSAH POUŽITÍ:

Je vhodné pro lepení kovů (ocel, hliník) a to jak mezi sebou, tak i navzájem s kůží, korkem, dřevem, gumou, sklem a mnohými plasty. Lepidlo není vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měkčeného PVC, PP a PE.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu, nechejte 15 min. zavadnout (u porézních materiálů můžete opakovat vícekrát), potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky

GHS07 - Dráždivé látky

GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nnebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování par.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; HeptanKat. číslo: 5605

Alternativní provedení

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal